Menighetsmøte i Askje kirke og Hausken kyrkje


Velkommen til menighetsmøte i Askje kirke  4 desember og i Hausken kyrkje 11 desember. Dokumenter legges nederst i artikkel.

Sak:

Fremtidig soknestruktur i Rennesøy og Mosterøy.

 

Bakgrunn for saken:

Rennesøy og Mosterøy består i dag av 2 sokn med ca. 3935 medlemmer. Soknene er en del av Stavanger kirkelige fellesråd. Det er godt utviklet sammarbeid mellom soknene.

 

Rennesøy og Mosterøy har siden valget i 2019 hatt et prøveprosjekt med felles sokneråd. Det er gjennomført en evaluering i rådet om prøveordningen så langt. Den var utelukkende positiv.

 

Utvalget for sammenslåing av sokn har hatt et møte i forkant av denne prosessen. Nøkkelpunktene på dette møtet var:

 

 

Soknerådet vil i det fremtidige arbeidet bygge videre på og utvikle det arbeidet og samarbeidet som fram til nå har blitt gjennomført i dagens to sokn.

De ansatte har gjennom prøveperioden (2019-2023) brukt ressursene uavhengig av soknetilhørighet, noe som tilrettelegger for bedre utnyttelse av arbeidskraft, og som også gjør det enklere å få til samhandling mellom de tidligere to sokna hva gjelder aktiviteter og arrangementer.

 

Det nye soknet vil videreføre det nåværende arbeid knyttet til trosopplæring, diakoni, administrasjon og kirkelige handlinger som tidligere har hatt sin tilknytning til Mosterøy og Rennesøy sokn, som selvstendige sokn. Den videre utvikling av arbeidet i det nye soknet vil naturlig nok finne sin avklaring gjennom løpende arbeid i stab og nytt sokneråd knyttet til det sammenslåtte sokn. Sammenslåingen vil ikke påvirke stillingsstruktur eller bygningsmessige forhold pr. 01.12.2023.

 

Soknerådet vil under forutsetning av at soknene vedtas slått sammen, etablere felles økonomi fra sammenslåing, men med ny åpningsbalanse fra 01.01.2024 av praktiske årsaker. Økonomien i begge sokn må gjennomgåes og eventuelle korreksjoner gjennomføres før samenslåing. Balanseregnskap til de to soknene må pr. 01.01.24 slåes sammen til et balanseregnskap og videreføres under organisasjonsnummer til det nye soknet. Avsetninger/fond i de to sokna, må gjennomgås i god tid i forveien av sammenslåing, for avklaring av eventuelle bindinger eller forutsetninger knyttet til beløpenes opprinnelse (testamentariske gaver, øremerkede innsamlinger osv). Ny åpningsbalanse skal gi en samlet oversikt over det nye soknets samlede egenkapital, gjeld og eiendeler.

 

Daglig leder ser det naturlig og mest praktisk å videreføre Rennesøy sokn sitt eksisterende organisasjonsnummer som det nye soknets organisasjonsnummer.

 

Sak om soknesammenslåing vil bli lagt fram for menighetsmøter i Rennesøy og Mosterøy sokn for uttalelse forut for søknad til bispedømmerådet (i tråd med kirkeordningen § 14).

 

Protokoll fra behandling i menighetsmøtene vil følge søknaden til bispedømmerådet, sammen med uttalelse fra prost og Stavanger kirkelige fellesråd.

 

 

Opprinnelig vedtatt tidslinje fra Utvalg for sammenslåing, vil pga utsatt behandling av saken ikke kunne gjennoføres, og det forelås derfor følgende tidslinje:

  • Behandling i soknerådet 17/11-2022
  • Menighetsmøte i Askje kirke 04/12-2022
  • Menighetsmøte i Hausken kyrkje 11/12-2022
  • Behandling i Stavanger kirkelige fellesråd 14/12-2022
  • Oversendelse til bispedømmerådet snarest mulig etter vedtak i fellesrådet.

 

Daglig leder besørger ferdigstillelse av søknaden etter siste menighetsmøte og oversender denne til behandling i Stavanger bispedømmeråd.

 

(Her kan du trykke på selve teksten, så kan du lese dokumentene)

Sak: Sammenslåing sokn og protokoll fra sokneråd 17.11.22

Vedlegg til saken:

  1. Uttalelse fra prost i Tungenes prosti
  2. Sokneprest sitt perspektiv på sammenslåing
  3. Saksfremlegg og protokoll fra sokneråd 19.05.22 og protokoll fra sokneråd 31.03.22
  4. Møtereferat utvalg for sammenslåing
  5. Utkast til søknad for oversendelse til Stavanger Bispedømmeråd

 

Saken skal opp i menighetsmøtet og det ønskes en uttalese fra begge sokn/menigheter om saken.

 

Tilbake

Del